TMMT High Tech

... Machines .. Gereedschappen .. Robots .. Meettechniek .. Cad Cam .. Service .. Opleidingen ..Machines-outils .. Outils .. Robots industriels .. logiciels de CAO FAO .. Machines mesurer .. Prestataire de maintenance de machines .. les formations .. Machinetools .. Tooling .. Robots .. Measuring machines .. Maintenance of machines .. Training ...TMMT HIGH TECH.....When it comes to prefection and innovation....+31-(0)40-2131355...
Voorwaarden

Alle leveringen aan en door TMMT HIGH TECH BV vallen onder inkoopvoorwaarden en verkoopvoorwaarden van TMMT High Tech BV


Inkoopvoorwaarden en verkoopvoorwaarden van derde worden uitdrukkelijk afgewezen en te alle tijden prevaleren de bepalingen van de voorwaarden van TMMT High Tech BV


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd en u kunt ze verkrijgen door deze aan te vragen bij


Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken


...TMMT HIGH TECH.....When it comes to prefection and innovation....+31-(0)40-2131355..   ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TMMT HIGH TECH BV   Gedeponeerd door TMMT HIGH TECH BV bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.   ARTIKEL 1.           Algemeen 1,1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoper tot levering van goederen zoals: machines, gereedschappen, kapitaal- en verbruiksgoederen, onderdelen en service in de vorm van arbeid en/of diensten, behoudens wijzigingen welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. De voorwaarden gelden voor alle gesloten overeenkomsten voor da verkoop van producten en diensten, in de ruimste zin des woords. 1.2           Algemene voorwaarden van de opdrachtgever (koper) gelden niet,. behoudens ingeval en voor zover deze voorwaarden schriftelijk door verkoper zijn geaccepteerd. 1.3           De algemene leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten voor onderhouds-, installatie- en reparatiewerkzaamheden. 1.4           Voor zover van toepassing is zal in deze voorwaarden voor het begrip machines ook worden verstaan: apparaten, geleverde installaties, machinetoebehoren en hiermee vergelijkbare goederen, in de ruimste zin des woords. 1.5           Voor zover van toepassing is zal  deze voorwaarden ook de verkoop over de internet webshop worden bedoeld in de ruimste zin des woords.   ARTIKEL 2.           Aanbiedingen 2.1           Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, met in achtneming van de wettelijke bepaling art.6.219BW). Verkoper is eerst gebonden nadat verkoper een opdracht schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd. 2.2           Bij verkoop uit voorraad of bij een niet schriftelijke opdrachtbevestiging komt de overeenkomst tot stand doordat verkoper een aanvang maakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, dan wel een factuur over de levering heeft gezonden. 2.3           Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen en vermeldingen van specificaties, maten en gewichten in, algemene productinformatie zoals brochures en folders. 2.4           Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen en vermeldingen van specificaties, maten en gewichten in de uiteindelijke levering indien door de fabrikant wijzigingen zijn aangebracht ter naar zijn inziens verbeteringen van het product en / of ten aanzien van wettelijke bepalingen. 2.5           De door verkoper als zodanig vooraf benoemde eigendommen, zoals door verkoper verstrekte tekeningen, afbeeldingen. bewerkingvoorstellen en tijdstudies mogen zonder zijn toestemming niet worden gekopieerd of aan derde ter beschikking worden gesteld. 2.6           De door verkoper  verstrekte informatie, prijzen en / of aanbieding mogen zonder zijn toestemming niet worden gekopieerd of aan derde ter beschikking worden gesteld.   ARTIKEL 3.           Prijzen 3.1           Tenzij anders ie overeengekomen zijn de prijzen In Euro’s,  netto af fabriek. exclusief BTW. voor leveringen binnen Nederland. De opgegeven prijzen zijn altijd gebaseerd op deze leveringsvoorwaarden en op ten minste de door de aanvrager (koper) opgegeven aantallen. Bij opdrachten betreffende kleinere aantallen dan opgegeven in de aanvraag/aanbieding is verkoper niet (automatisch gebonden aan, de opgegeven prijs. 3.2           Indien na de datum van aanbieding of de bevestiging van de order de prijzen van grondstoffen, gewijzigde waarde in valuta ten opzichte van de Euro en overige kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaan, is verkopen gerechtigd,de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Het vorenstaande is eveneens van toepassing op kostenverhogingen als gevolg van maatregelen van de overheid. 3.3           Webshop prijzen zijn ter indicatie op de internetsite vermeld bij aankoop over deze webshop krijgt de koper een bevestiging toegestuurd met de exacte prijs, leverdata en vrachtkosten waarna de koper alsnog kan beslissen of hij de goederen koopt. Webshop prijzen zijn altijd af fabriek en niet geïnstalleerd.   ARTIKEL 4.           Betalingen 4.1           Alle overeenkomsten met koper worden door verkoper aangegaan onder de voorwaarde, dat de koper voldoende kredietwaardig blijkt te zijn. 4.2           Indien koper onvoldoende zekerheden kan stellen ten aanzien van zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de koop, is de verkoper gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van deze overeenkomst(en) voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de verkoper bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en),  kosten die bij de verkoper ontstaan door de opschorting zijn door de koper te voldoen. Bij ontbinding zijn de kosten gelijk als gesteld in artikel  5 “annuleren” door de koper verschuldigd.     4.3           Alle betalingen dienen, tenzij schriftelijk overeen overeengekomen binnen 14 (veertien) dagen na datum van aflevering binnen Nederland of nadat de goederen voor levering gereed zijn gemeld, in bezit van verkoper te Zijn. De betalingen dienen te worden verricht zonder enige aftrek van kortingen en zonder schuldvergelijking. Bij overschrijding van de betalingstermijn met meer dan 3 (drie) werkdagen is verkoper gerechtigd een rente in rekening te brengen. Gelijk aan de wettelijke vertragingsrente, verhoogd met 15 (vijftien) procent punten per jaar, alsmede alle kosten van een eventuele incasso. Enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling is niet vereist. 4.4           Verkoper is gerechtigd voor het nakomen van betalingsverplichtingen zekerheidstelling(en) te verlangen, gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te leveren. 4.5           Reclames betreffende berekende prijzen en andere opmerkingen betrollende facturen dienen binnen 8 (acht) dagen na factuur datum schriftelijk te zijn ingediend, Bij gebreke waarvan verkoper niet gehouden is deze reclame te honoreren. 4.6           Ingeval van faillissement, overlijden of onder curatele stelling  van de koper, alsmede in geval van conservatoir of                 executoriaal beslag op het geheel of een deel van zijn vermogen of inkomen dan wel in geval van surseance van                 betaling en indien een bewindvoerder over hen, wordt benoemd zal de gehele vordering of aanneemsom, c.q. het                 restant daarvan terstond in zijn geheel opeisbaar zijn. 4.7           De koper is vóór volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de geleverde goederen aan derden te verpanden al het bezit daarvan over te dragen. 4.8           De koper is verplicht vóór  het intreden van betalingsonmacht de verkoper tijdig te informeren zodat de verkoper de nodige stappen ter voldoening van zijn facturen kan ondernemen. Indien de koper dit verzuimd is er automatisch een persoonlijke aansprakelijkheid van persoon en of bestuurder van kracht voor het niet betaalde deel van de facturen.   ARTIKEL 5.           Annuleren 5.1           Indien de koper na het tot stand komen van de order geheel of gedeeltelijk de goederen wil annuleren (overeenkomst ontbinden) dan is hij aan de verkoper een schadeloosstelling verschuldigd.                 De schadeloosstelling wordt dan als volgt berekent. <!--[if !supportLists]-->a.        <!--[endif]-->Binnen 8 dagen na de order datum 10% van het bedrag van de te annuleren goederen. <!--[if !supportLists]-->b.        <!--[endif]-->Binnen 1 maand na de order datum 25% van het bedrag van de te annuleren goederen. <!--[if !supportLists]-->c.        <!--[endif]-->Binnen 2 maanden na de order datum 50% van het bedrag van de te annuleren goederen. <!--[if !supportLists]-->d.        <!--[endif]-->Binnen 3 maanden na de order datum 75% van het bedrag van de te annuleren goederen. <!--[if !supportLists]-->e.        <!--[endif]-->Met een week voor de uitlevering van de goederen 80% van het bedrag van de te annuleren goederen. 5.2           Bij annulering is ook annulering te zien als, in artikel 1 genoemde overeenkomstvormen dan wel intentie verklaringen en overeenkomsten in de ruimste zin des woords. Tevens de ontbinding wegens geen kredietwaardig zijn van de koper, voor al deze geld de annuleringskosten berekening en is de koper dit aan de verkoper verschuldigd.     ARTIKEL 6.           inbedrijfstelling en montage 6              In de verkoopprijzen zijn geen kosten voor ingebruikstelling en/of montage berekend, tenzij dit in de opdrachtbevestiging staat vermeld of anders schriftelijk is overeengekomen. 6.1           Indien de verkoper zich tot inbedrijfstelling en/of montage van de verkochte machine(s) verplicht, dan aanvaardt verkoper uitsluitend, aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van machine(s) voor zover: <!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->ingebruikstelling en/of montage geschiedt onder leiding en verantwoordelijkheid van verkoper. Alle reis- en verblijf kosten komen voor rekening van de koper. <!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->De plaatselijke omstandigheden waar de ingebruikstelling en/of montage moet worden uitgevoerd, zodanig zijn voorbereid door koper dat zich geen hinderlijke elementen kunnen voordoen. Toegangsdeuren dienen ruim genoeg bemeten te zijn Fundamenten, vloeren en wanden, waarop de machines komen te staan of waaraan de machines worden bevestigd, dienen tijdig te zijn aangebracht en vallen, volledig onder de verantwoordelijkheid van de Koper. <!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Het is de verantwoordelijkheid en voor diens kosten dat de koper de machine(s), apparaten en installaties aansluit op de energie voorzieningen als bijvoorbeeld elektra, water, lucht enz. <!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Het is de verantwoordelijkheid en voor diens kosten dat de koper de  machine(s), apparaten en installaties voorziet van de eerste vulling van smeermiddelen, oliën, koelmiddelen voor koelinstallaties en snijdolie of emulsie. <!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Voor zover bij de machine(s), apparaten en installaties niet van uit de fabrikant zijn meegeleverd opstelelementen en / of aansluit elementen dan is de koper verplicht en voor diens kosten hiervoor zorg te dragen.      <!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Alle benodigde vergunningen dienen door de koper en op diens kosten verzorgt te zijn voor aanvang van de werkzaamheden.   Het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden is voor rekening van de koper. Bij het aanvoeren en plaatsen van de machine(s) dient de koper voor zijn rekening, voldoende hulpmaterialen en mankracht beschikbaar te stellen. 6.2           Indien de plaatselijke omstandigheden, waar de ingebruikstelling en/of montage moet worden uitgevoerd, niet als genoemd in art. 6.1 zijn voorbereid en er zich hinderlijke elementen voordoen, kunnen de hieruit voortvloeiende kosten en de kosten van de monteur(s) aan de koper worden doorberekend. 6.3           De koper heeft zorg te dragen voor de veiligheid van de personen van de verkoper in de ruimste zin des woords. 6.3           De verkoper heeft geen verantwoordelijkheid voor directe en indirecte schade ontstaan bij de ingebruikstelling en / of montage van de machine(s), apparaten en installaties. De verkoper is ook niet verantwoordelijk voor gevolgschade in de ruimste zin des woords.   ARTIKEL 7.           Reclames reclames op geleverde goederen dienen schriftelijk bij verkoper te worden aangemeld, binnen 8 (acht) dagen nu ontvangst van de goederen dan wel, indien koper het gebrek redelijkerwijs nier eerder kon ontdekken, binnen 8 (acht) dagen na de ontdekking van het gebrek.   ARTIKEL 8.           Verpakking en transport 8.1           Eventuele verpakking wordt door verkoper verzorgd, tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. 8,2           Alle goederen die niet franco worden geleverd, worden getransporteerd voor risico van de koper. 8,3           Voor alle goederen die franco worden geleverd, wordt op kosten van de koper een transportverzekering afgesloten. 8.4           Indien op verzoek van koper, of door overmacht, de goederen niet naar het afleveringsadres kunnen worden vervoerd, zullen de goederen voor rekening en risico van de koper worden opgeslagen. De betaling kan dan worden verlangd, alsof de goederen zijn afgeleverd. 8.5           De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging in het transport. 8.6           De koper is verantwoordelijk en draagt de kosten voor afladen, intern transport en de goederen op de stelplaats zetten. 8.7           Na ondertekening voor ontvangst van do goederen, draagt de koper het risico van beschadiging, verloren gaan van goederen en van alle directe of indirecte schade, welke aan de goederen mocht ontstaan.   ARTIKEL 9.           Levering en levertermijn 9.1           Alle prijzen gelden voor levering binnen Nederland, De overeengekomen levertermijn is niet bindend. maar zal door verkoper naar vermogen en te goeder trouw worden nagekomen. 9.2           De levertermijn gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen: <!--[if !supportLists]-->a.        <!--[endif]-->De dag van totstandkoming van de overeenkomst. <!--[if !supportLists]-->b.        <!--[endif]-->De dag van ontvangst door de verkoper van de voor de uitvoering van de   opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. <!--[if !supportLists]-->c.        <!--[endif]-->De dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de levering of werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten <!--[if !supportLists]-->d.        <!--[endif]-->De dag van ontvangst door verkoper van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de levering of de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. 9.3           Wegens overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal koper nimmer tegenover verkoper rechten kunnen doen gelden op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting, welke voor koper uit de met verkoper gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, in welke vorm dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.   ARTIKEL 10.         Eigendomsvoorbehoud 10.1         Alle door verkoper geleverde en zich bij de koper of wederpartij bevindende goederen, blijven eigendom van de verkoper, tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit de overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten aan verkoper verschuldigd is. Totdat de betaling volledig is voldaan, mogen de goederen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van derden. 10.2         Bij het niet nakomen van de betaling van al hetgeen de koper uit de overeenkomst of andere gelijksoortige  overeenkomsten aan verkoper verschuldigd is, heeft verkoper het recht om alle door hem geleverde goederen zelf terug te nemen of te doen halen. Tevens is dan ook iedere vordering van verkoper op koper direct opeisbaar.   ARTIKEL 11.         Overmacht Onder overmacht zijn alle omstandigheden begrepen, die onafhankelijk van de wil van de verkoper geschieden ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien en die het tijdig nakomen van de overeenkomst in de weg staan. Indien de verkoper de voor de transactie bestemde goederen niet of niet tijdig heeft ontvangen, heeft verkoper de keus de levering uit te stellen dan wel de koopovereenkomst te annuleren.   ARTIKEL 12.         Garantie 12.1         De verkoper garandeert alle geleverde nieuwe machines, apparaten,installaties  en/of gereedschappen gedurende de periode van 12 (twaalf) maanden na aflevering. Indien de machines en/of gereedschappen niet zijn betaald, kan het verlenen van garantie worden opgeschort totdat aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden is voldaan. 12.2         De garantie geldt in die gevallen waarbij door ondeugdelijke constructie en / of fabricage enig gebrek is ontstaan, mits er sprake is van kundige omgang met het geleverde. Normale slijtage is hiervan uitgesloten. De garantietermijn wordt verkort wanneer machines, apparaten, installaties  en / of gereedschappen worden gebruikt in ploegendiensten. 12.3         Alle onderdelen, die naar aanleiding van een gebrek moeten worden vervangen ingeval zoals vermeld in art. 12.2, zullen kosteloos worden vergoed en gemonteerd, mits het gebrek terstond na de ontdekking en in ieder geval binnen de garantietermijn, schriftelijk wordt aangemeld bij verkoper. Alle goederen voor een reparatie of garantiebehandeling dienen franco, zonder kosten aan verkoper te worden gezonden. Alle onderdelen, die naar aanleiding van een gebrek moeten worden vervangen ingeval zoals vermeld in art. 12.2, zullen niet franco verzonden worden naar de koper. De goederen worden getransporteerd voor risico van de koper. 12.4         Uitgesloten van garantie zijn <!--[if !supportLists]-->a.        <!--[endif]-->Alle schade ontstaan door onkundige omgang met de goederen. <!--[if !supportLists]-->b.        <!--[endif]-->Alle schade ontstaan door inwerking van buitenaf <!--[if !supportLists]-->c.        <!--[endif]-->Alle schade ontstaan door de inwerking van de ingezette hulpmaterialen zoals snijdende gereedschappen , snijdoliën en / of emulsie.  <!--[if !supportLists]-->d.        <!--[endif]-->Alle schade ontstaan door aansluitingen op het energie net dan wel op een data netwerk. 12.5         De garantie vervalt per direct . <!--[if !supportLists]-->a.        <!--[endif]-->Als binnen de garantie termijn door de koper aanpassingen aan het geleverde pleegt dan wel niet door verkoper geleverde elementen toevoegt aan de door de verkoper geleverde goederen. <!--[if !supportLists]-->b.        <!--[endif]--> Er service en / of installatie activiteiten gedaan worden door andere dan de door de verkoper te zenden monteurs dan wel fabrieksmonteurs. 12.6         Indien het noodzakelijk is dat een fabrieksmonteur wordt ingezet zijn de reis en verblijfkosten voor de koper. 12.7         Indien het noodzakelijk is dat een speciaal gecertificeerd bedrijf bepaalde handelingen moet verrichten om de storing / schade te verhelpen valt dit volledig   onder leiding en verantwoordelijkheid van koper. Alle werk,  reis- en verblijf kosten komen voor rekening van de koper. 12.8         De verkoper zal nimmer, behoudens grove schuld aan de zijde van de verkoper. aansprakelijk zijn voor gevolgschade, in welke vorm dan ook, zoals schade door vertragingen, bedrijf- of productiestagnatie en storingen. 12.9         De koper vrijwaart verkoper van iedere aanspraak of claim van derden. 12.10       Elke aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot de waarde van de gekochte goederen.   ARTIKEL 13,  Milieu 13.1         De koper is verantwoordelijk voor en draagt de kosten van alle maatregelen, vergunningen en aan en afvoeren van materialen en stoffen welke onder milieu wetgeving vallen. 13.2         De koper zal zorgen en draagt de kosten voor alle benodigde specifieke materialen en voor de juiste werkomstandigheden voor de monteurs van de verkoper.. 13.3         De koper vrijwaart verkoper van iedere aanspraak of claim van derden.   ARTIKEL 14,  Defensie-industrie en Massavernietigingswapens   14.1         De koper is verantwoordelijk en verplicht reeds bij de aanvraag te vermelden dat de geleverde goederen geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor de wapen industrie. De koper zal zeer gespecificeerd opgeven om welke soort wapens het gaat en welke soort  handeling uitgevoerd wordt met de mogelijk door de verkoper te leveren goederen. 14.2         De koper zal voor het tot stand komen van een mogelijke overeenkomst alle vergunningen van de Nederlandse overheid en zo mogelijk internationale instanties aan de verkoper overleggen. 14.3         Indien achteraf blijkt dat de machines, apparaten, installaties  en/of gereedschappen door de koper niet voor  productie van de opgegeven wapens dan wel voor de productie van massavernietigingswapens ingezet worden  heeft verkoper het recht om alle door hem geleverde goederen zelf terug te nemen of te doen halen. Tevens is dan ook iedere vordering van verkoper op koper direct opeisbaar . De verkoper is in dit geval geen terugbetaling, in welke vorm dan ook, verschuldigd aan de koper.     14.4         De koper vrijwaart verkoper van iedere aanspraak of claim van derden.     ARTIKEL 15,         Arbitrage bij geschillen 15,1         Eventuele geschillen voortkomend uit een overeenkomst, zoals bedoeld in art. 1.1 kunnen worden voorgelegd aan een Raad van Arbitrage. behoudens de toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel en onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de president van de bevoegde Arrondissementsrechtbank zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van bedoelde overeenkomst, waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanig overeenkomst, worden beslecht door een scheidsgerecht, met uitsluiting van een gewone rechter. Dit scheidsgerecht of Raad van Arbitrage wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en — Handel, gevestigd te Den Haag en doet uitspraak met inachtneming van de Statuten van die Raad. 15.2         Voor zover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens regels van het Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competente van de kantonrechter, zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten.     ARTIKEL 16.         Nederlands recht Tenzij door beide partijen uitdrukkelijk , schriftelijk anders is overeengekomen, is op alle overeenkomsten uilsluitend het Nederlandse recht van toepassing.